לראשונה בישראל מנוע חיפוש לימודים המאפשר לכם לדעת מה חושבים סטודנטים ובוגרים על התארים המעניינים אתכם
עמוד הבית > תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש
אתר: thestudent.co.il
 
השימוש באתר www.thestudent.co.il/ ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או  "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן ("התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.
התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הבעלים ומפעילת האתר (להלן: "המפעילה").
התנאים מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין הגולשים באתר, ובכפוף להם תוכל, בין היתר, להצטרף ולקחת חלק בקהילות שונות, להירשם לניוזלטר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, ליתן ביקורות שונות, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת התנאים "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושים שימוש כלשהו באתר. "משתמש רשום" – גולש אשר נרשם כחבר באתר. "המפעילה" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
כללי
 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
 3. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.
 4. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של המפעילה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של המפעילה.
רישום ושימוש בשירותים
 1. גולשים המעוניינים בשימוש בשירותים יכולים להירשם כמשתמשים רשומים לאתר. הרישום יקנה למשתמש הרשום, בין היתר, גישה לאזורים באתר המוגדרים למשתמשים רשומים בלבד, את האפשרות לשאול שאלות ו/או ליתן חוות דעת ו/או ליתן ביקורות שונות ו/או להגיב לכתבות המופיעות באתר. כחלק מתהליך הרישום, יידרש הגולש המבקש להירשם כמשתמש רשום, לבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "שם משתמש"). במהלך הליך הרישום ולאחריו מתחייב המשתמש הרשום:
  • לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך והמוגדר כ'שדה חובה', מידע מדויק, מלא ומעודכן.
  • לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
  • לעדכן את המפעילה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המשתמש הרשום.
 2. מובהר בזאת כי על הגולשים יחולו התנאים הבאים:
 1. אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו.
 2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, כי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.
הפרת ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה ובסעיף ‏5 לעיל, ובכלל זה - מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעילה על פי כל דין.
 1. המשתמש הרשום יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעילה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום.
 2. הרישום לאתר ניתן לביטול על ידי המשתמש הרשום בכל עת בהודעה בכתב למפעילה.
 3. למפעילה הזכות לבטל משתמש רשום באופן מיידי בכל מקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, ללא הודעה על כך למשתמש הרשום וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה על פי דין ו/או ההסכם.
 4. המפעילה תהא רשאית להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלבנטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש הרשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי באתר ובין חומרים שהמפעילה ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום. בנוסף, המשתמשים יוכלו לבקש, במקומות המיועדים לכך באתר, כי פרטיהם יועברו למוסדות לימוד מסוימים בהתאם לרשימה אשר תועמד לרשותם, על מנת לקבל מאותם מוסדות מידע לגביהן.
 
 
קניין רוחני
 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה הרשאה להציגם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, המפעילה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע").
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המפעילה.
 3. למניעת ספק, מובהר בזה, כי המפעילה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).
תכני גולשים
 1. בכפוף להוראות כל דין, כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים ("תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.
 2. בכפוף להוראות כל דין, כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.
 3. הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי המפר זכויות צד שלישי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים למפעילה.
 4. הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).
 5. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.
 6. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.
 7. הגולש מתחייב לפטור את המפעילה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים באתר.
 8. בנוסף, הואיל ובאתר קיימת אפשרות להעביר ביקורת מכל סוג שהוא על מוסדות לימוד, מסלולי לימוד וביקורת ומידע אחר לגבי מוסדות הלימוד השונים, הרי שהגולש מתחייב לפצות ולשפות את המפעילה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למפעילה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני הגולש המועלים באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של המפעילה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי המפעילה בקשר עם התכנים האמורים.
 9. בעצם העלאת תכנים ו/או ביקורות על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. משתמש המעלה תכנים לרשת מצהיר כי הוא מוסמך להקנות למפעילה רשיון כמפורט לעיל בסעיף זה. רישיון השימוש שניתן כאמור בתכני המשתמשים למפעילה הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של האתר ו/או פרסומים שונים מטעם המפעילה. כן כולל רישיון השימוש הנ"ל גם הענקת רישיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של תכני המשתמשים ו/או חלק מהם, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
 10. מערכת הביקורת של האתר הינה במה להבעת דעה בנושאים המפורטים בו. המפעילה מזמינה אתכם להביע דעתכם מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה יעיל והוגן.
 11. הזכות להעביר ביקורת הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי מערכת המפעילה. העברת ביקורת ו/או תכנים מהווה בין היתר הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן. 
 12. אסור להעלות אל האתר תכנים שתוכנם בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או העלולים להסב נזק לאתר. 
 13. אסור להעלות אל האתר תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מהמפעילה. 
 14. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שרות באתר וזאת ללא מתן התראה/הסברים לגולש מראש או בדיעבד. 
 15. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על הגולש חלה אחריות מלאה ובלעדית לכל פעולה אשר תעשה על ידו בקשר למידע המפורסם באתר והוא מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה כלפי המפעילה בגין כל מידע המפורסם באתר.
הגבלת אחריות
 1. המפעילה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל המפעילה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 2. אספקת השירותים ע"י המפעילה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והמפעילה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 3. המפעילה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.
 4. החברה הינה מפיצה ולא מוציאה לאור של התוכן שסופק ע"י צד שלישי ו/או המשתמשים. לפיכך, לחברה אין בקרה עריכתית על תוכן כזה מעבר לכזו שיש לספריה ציבורית, חנות ספרים או דוכן עיתונים. כל חוות דעת, יעוץ, הצהרה, שירותים, הצעה או מידע אחר או תוכן שהועלה או הופץ ע"י צד שלישי, כולל ספקי מידע, או משתמשים באתר, הנם של המחבר/ים, הכותב/ים או המפיצ/ים לפי העניין, ולא של החברה. השימוש והפרשנות של החומר דורשים לפעמים מיומנות ושיקול דעת והחברה וכל צד שלישי שמספק מידע אינם מתחייבים לגבי הדיוק, השלמות או השימושיות של תוכן כלשהו, וגם לא לגבי מסחריותו או התאמתו למטרה ספציפית.
 5. על אף שהחברה משקיעה מאמצים רבים להביא בפני המשתמשים תוכן מהימן ומדויק, הרי שהחברה אינה אחראית לתוכן, לנכונותו, למהימנותו ולמידת דיוקו. התוכן באתר מובא כפי שהוא "as is" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. החברה ו/או עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, סוכניה ונותני הרשיון לתוכן לא יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר עקב השימוש בתוכן.
 6. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים, לרבות הסתמכות על תשובות ועצות הניתנות על ידי משתמשים אחרים באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 7. המפעילה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של המפעילה. כמו כן, המפעילה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
 8. הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של המפעילה הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.
 9. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.
 10. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים.
 11.  הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של המפעילה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
 12. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל לביצוע פעולות בלתי חוקיות.
 (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים")
 1. המפעילה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם וכן לא תהיה אחראית בגין התגובות אשר יפורסמו בקשר למידע שפורסם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. המפעילה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.
 2.  המפעילה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
 3. לגולש ידוע והוא מסכים לכך כי המידע המפורסם על ידו הינו חשוף לכל הגולשים של האתר ו/או לאתרים אחרים אליהם תעביר המפעילה את המידע והמפעילה לא תהיה אחראית לשימוש שיעשה על ידי צדדים שלישיים במידע שפורסם על ידך.
 4. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות על ידי המפעילה המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 5. במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והמפעילה לא תהא צד להתקשרות. המפעילה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 6. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי המפעילה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד המפעילה ו/או כנגד מי מטעמה.
 7. פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי המפעילה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של המפעילה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 8. המפעילה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או שימוש ו/או הסתמכות על מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה המפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 9. היה והמפעילה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המפעילה או מי ממועסקיה.
 10. בשום נסיבות לא תחול על המפעילה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למפעילה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
מידע מסחרי
 1. פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים ו/או מוצרים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד המפעילה או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותם.
 2.  המפעילה לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, המפעילה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
הגנת הפרטיות
 1. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהמפעילה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. המפעילה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של המפעילה.
 2. המפעילה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.
 3.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין המפעילה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של המפעילה עם צד שלישי כלשהו.
 4. בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מאשר כי ידוע להם שהפרטים האישיים שיימסרו על ידך, ככל שימסרו, יאוכסנו במאגר מידע המנוהל כדין על ידי המפעילה, אלא אם נאמר אחרת. בנוסף, הינך מסכים כי המפעילה תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה- e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב למפעילה.
 5. הואיל ואף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, מומלץ לא להעלות לרשת ולא להעביר באמצעותה מידע שחשיפתו עשויה לגרום למשתמש נזק כלשהו. 
 6. המפעילה רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים. 
 7. הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES)  לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.
הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.
ניתוק, הפסקה ושינויים
 1. המפעילה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.
כמו כן רשאית המפעילה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
 1. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על המפעילה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
 2. המפעילה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הצהרות והתחייבויות הגולשים
 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי המפעילה כדלקמן:
  • כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
  • לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
  • לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
  • לא לכלול בתכני גולשים המועלים לאתר של המפעילה חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
  • כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר;
  • כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של המפעילה, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של המפעילה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא;
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית המפעילה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה;
  • כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;
  • לא להציף את האתר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
  • לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים באתר;
  • לא להטריד גולשים אחרים באתר ובכל השירותים הניתנים בו, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
  • לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה;
  • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
  • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
  • לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון ובכלל זה לא לפרסם ביקורת ו/או פרטים אישיים ו/או מזהים של מרצים ו/או אנשי סגל אחרים במוסדות לימוד שונים;
  • לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;
  • לא להשתמש בשירותים של המפעילה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
  • להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י המפעילה;
  • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
  • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה;
  • לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי המפעילה, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י המפעילה, אלא אם קיבל את הסכמת המפעילה לכך, מראש ובכתב.
 2. גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - ייחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, והמפעילה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי המפעילה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
 3. הגולש יפצה וישפה את המפעילה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו למפעילה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של המפעילה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי המפעילה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.
הדין החל וסמכות שיפוט
 1. דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.
כל הזכויות שמורות לאתר הסטודנט © 2024